Tìm hiểu về hàm CELL và cách lấy thông tin của cell trong Excel

Bài viết sau đây từ Siêu Marketing sẽ cung cấp hướng dẫn chi tiết về hàm CELL, công cụ hữu ích giúp bạn lấy thông tin của các ô trong Excel.

Khám phá hàm CELL, chức năng và cách viết

Chức năng của hàm CELL

Hàm CELL có chức năng cung cấp các thông tin liên quan đến định dạng, vị trí hoặc nội dung của một ô dựa trên đối số đã được định nghĩa.

Syntax của hàm

Cách sử dụng hàm như sau:

Các phần bao gồm:

info_type: Là giá trị dạng text quy định loại thông tin của ô cần lấy

reference: không bắt buộc. Là ô bạn muốn xem thông tin.

Chú ý: 

 1. Nếu không nhập, thông tin ứng với Info_type sẽ được áp dụng cho ô cuối cùng mà bạn thay đổi.
 2. Trong trường hợp tham chiếu đến một khu vực, hàm CELL chỉ lấy thông tin của ô ở góc trên bên trái của khu vực đó.

Dưới đây là một số ví dụ về giá trị info_type:

Ví dụ:

address cho biết tham chiếu dạng text của ô đầu tiên trong tham chiếu

col cho biết số thứ tự cột của ô đã tham chiếu

color trả về 1 nếu ô được thiết lập màu sắc cho giá trị âm, còn không thì trả về 0

contents cho biết nội dung chứa trong ô tham chiếu

filename cho biết tên file, nếu file chưa được lưu thì giá trị trả về là chuỗi rỗng (“”)

format trả về thông tin về định dạng của ô dựa vào bảng dưới đây:

parentheses trả về 1 nếu ô có dùng dấu ngoặc đơn cho số dương, ngược lại trả về 0.

prefix trả về một chuỗi kí tự tượng trưng cho “tiền tố nhãn” của ô. Ví dụ, trả về (‘) nếu ô có văn bản canh trái, (“) cho canh phải, (^) cho canh giữa, () cho canh đều và (“”) cho các trường hợp khác.

protect cho kết quả 0 nếu ô không bị khóa và 1 nếu ngược lại.

row cho biết số thứ tự hàng của ô tham chiếu

type trả về “b” nếu ô trống, “l” nếu ô chứa văn bản, “v” cho các trường hợp khác.

width cho biết độ rộng của cột

Ví dụ sử dụng

Hàm CELL có thể được sử dụng để lấy thông tin của ô theo ví dụ sau:

 

Tìm hiểu thêm tại các bài viết:

Hàm Address

Hàm QUOTIENT

Ứng dụng của hàm SUMPRODUCT

Các hàm phân chia trong Excel

Trương Thành Tài

  [submission_id id-lien-he]

  0
   0
   Đơn hàng
   Đơn hàng trốngQuay lại Shop