PHÂN TÁCH ĐỊA CHỈ EMAIL TỪ NỘI DUNG VĂN BẢN

Đây là một mẹo giúp giải thích về chức năng VBA, làm thế nào để từ một chuỗi ký tự nhập vào, chức năng này có thể lọc ra và trả về địa chỉ email tìm thấy đầu tiên. Bức hình dưới đây minh họa việc sử dụng chức năng này. Công thức được áp dụng trong ô B2 là:

=ExtractEmailAddress(A2)

Khi không có địa chỉ email nào được phát hiện, chức năng này sẽ xuất ra một chuỗi trống. Hãy lưu ý rằng nó chỉ lọc ra một địa chỉ email đầu tiên mà thôi.

Chức năng này không quá phức tạp. Nó chỉ cần phát hiện ra ký tự “@” và sau đó xác định các ký tự xung quanh ký tự đó.

Function ExtractEmailAddress(s As String) As String
  Dim AtSignLocation As Long
  Dim i As Long
  Dim TempStr As String
  Const CharList As String = "[A-Za-z0-9._-]"
  
  'Xác định vị trí của ký tự @'
  AtSignLocation = InStr(s, "@")
  If AtSignLocation = 0 Then
    ExtractEmailAddress = "" 'không tìm thấy
  Else
    TempStr = ""
    'Lấy phần trước của địa chỉ email'
    For i = AtSignLocation - 1 To 1 Step -1
      If Mid(s, i, 1) Like CharList Then
        TempStr = Mid(s, i, 1) & TempStr
      Else
        Exit For
      End If
    Next i
    If TempStr = "" Then Exit Function
    'Lấy phần sau'
    TempStr = TempStr & "@"
    For i = AtSignLocation + 1 To Len(s)
      If Mid(s, i, 1) Like CharList Then
        TempStr = TempStr & Mid(s, i, 1)
      Else
        Exit For
      End If
    Next i
  End If
  'Loại bỏ dấu chấm cuối cùng nếu có'
  If Right(TempStr, 1) = "." Then TempStr = _
    Left(TempStr, Len(TempStr) - 1)
  ExtractEmailAddress = TempStr
End Function

 

Trương Thành Tài

  [submission_id id-lien-he]

  0
   0
   Đơn hàng
   Đơn hàng trốngQuay lại Shop