Hướng dẫn sử dụng hàm ARABIC để chuyển số La mã sang số Arab trong Excel

Bài viết lần trước đã chỉ dẫn cách biến đổi số Arab sang ký hiệu La mã dưới dạng văn bản trong Excel, qua Hàm đánh số thứ tự bằng ký hiệu la mã trong Excel. Bây giờ, chúng ta sẽ làm quen với quy trình làm ngược lại, đó là chuyển đổi từ ký hiệu La mã qua số Arab dùng hàm ARABIC.

Hàm ARABIC

Khái niệm

Hàm ARABIC có khả năng chuyển đổi số La mã (Ví dụ: I, II, V, X,…) thành số Arab (Ví dụ: 1, 2, 5, 10,…) và trả về kết quả dưới hình thức Number.

Cú pháp

Công thức của hàm ARABIC được định nghĩa như sau:

Text là giá trị số La mã cần được chuyển đổi. Trường hợp ký tự đưa vào không phù hợp với chữ số La mã, hàm ARABIC sẽ trả về giá trị #VALUE!

Thí dụ

Xét thí dụ dưới đây:

=ROMAN(499,0) => CDXCIX

=ROMAN(499,1) => LDVLIV

=ROMAN(499,2) => XDIX

=ROMAN(499,3) => VDIV

=ROMAN(499,4) => ID

Giờ hãy thử đổi các số La mã này sang số Arab.

Hàm ARABIC được áp dụng từ ô B2 tới B6 như sau:

=ARABIC(A2)

Kéo thả để áp dụng và ta nhận được kết quả:

Lưu ý rằng số La mã cần nhập ở dạng Text và chính xác, có thể làm được bằng cách nhập trực tiếp từ bàn phím với các quy định như I = 1, V = 5, X = 10, L = 50,… Khi dùng trực tiếp trong hàm ARABIC, những ký tự này cần được bao quanh bởi dấu ngoặc kép (“”).

Số trả về từ hàm sẽ được hiển thị dưới định dạng Number.


Xem thêm các nội dung liên quan:

Hàm biến đổi kiểu chữ trong Excel

Chuyển đổi lịch âm sang dương sử dụng VBA

Hàm ROMAN trong Excel

 

Trương Thành Tài

  [submission_id id-lien-he]

  0
   0
   Đơn hàng
   Đơn hàng trốngQuay lại Shop