Hướng dẫn chép dữ liệu từ bảng tính khác vào Excel

Siêu Marketing giới thiệu qua bài này những thủ thuật giúp chép dữ liệu từ bảng tính khác vào bảng tính mà bạn đang sử dụng.

Sử dụng Connections để nhập dữ liệu từ bảng tính ngoài

Đối với các bạn đã quen sử dụng chức năng Connections của Excel, việc chép dữ liệu từ một bảng tính khác sang bảng tính hiện hành sẽ dễ dàng, khi mà dữ liệu chép sang sẽ tự cập nhật theo dữ liệu gốc mỗi khi có thay đổi.

1. Chọn Data > Connections.

doc-import-data-to-worksheet-1

2. Trong cửa sổ Workbook Connections, click vào Add. Tại cửa sổ Existing Connections  xuất hiện, hãy nhấn vào Browse for More.

doc-import-data-to-worksheet-3

3. Chọn bảng tính từ đó bạn muốn xuất dữ liệu sang bảng tính hiện tại.

4. Click vào nút Open sau khi chọn bảng tính, và chọn trang tính bạn muốn dùng.

doc-import-data-to-worksheet-1

5. Click vào OK để quay lại cửa sổ Workbook Connections, bảng tính đã chọn sẽ được thêm vào danh sách, sau đó đóng cửa sổ lại.

6. Chọn Data > Existing Connections.

doc-import-data-to-worksheet-1

7. Trong cửa sổ Existing Connections, click vào bảng tính bạn vừa thêm và nhấn Open.

doc-import-data-to-worksheet-1

8. Tại cửa sổ Import Data, chọn tùy chọn hiển thị dữ liệu trong sổ làm việc của bạn thông qua mục Select how you want to view this data in your workbook, sau đó click vào một vùng dữ liệu hoặc một trang tính mới để chép dữ liệu vào.

doc-import-data-to-worksheet-1

9. Nhấn OK, và dữ liệu từ trang tính khác sẽ được nhập vào trang tính bạn đã chọn.

doc-import-data-to-worksheet-1

Lưu ý:

1. Phương pháp này cho phép bạn chép dữ liệu dưới dạng bảng, Báo cáo PivotTable, hoặc Biểu đồ PivotTable.

2. Đối với bảng tính được liên kết với dữ liệu từ bên ngoài, bạn cần vào Data > Refresh All để cập nhật dữ liệu mới nhất.

Chép dữ liệu bằng mã VBA từ bảng tính khác

1. Giữ phím Khi bạn nhấn phím Alt + F11, bạn sẽ được chuyển đến cửa sổ Microsoft Visual Basic for Applications.

2. Chọn Insert > Module sau đó sao chép và dán đoạn mã sau vào cửa sổ Module.

SubImportDatafromotherworksheet()    DimwkbCrntWorkBook AsWorkbook    DimwkbSourceBook AsWorkbook    DimrngSourceRange AsRange    DimrngDestination AsRange    SetwkbCrntWorkBook = ActiveWorkbook    WithApplication.FileDialog(msoFileDialogOpen)        .Filters.Clear        .Filters.Add "Excel 2007-13", "*.xlsx; *.xlsm; *.xlsa"        .AllowMultiSelect = False        .Show        If.SelectedItems.Count > 0 Then            Workbooks.Open .SelectedItems(1)            SetwkbSourceBook = ActiveWorkbook            SetrngSourceRange = Application.InputBox(prompt:="Select source range", Title:="Source Range", Default:="A1", Type:=8)            wkbCrntWorkBook.Activate            SetrngDestination = Application.InputBox(prompt:="Select destination cell", Title:="Select Destination", Default:="A1", Loại:=8)            rngSourceRange.Copy rngDest            rngDest.CurrentRegion.EntireColumn.AutoFit            wkbSrcBook.Close False        KếtThúc    KếtThúcKếtThúcHàm3. Ấn F5 để thực thi đoạn mã, một cửa sổ sẽ hiện ra và yêu cầu bạn lựa chọn phạm vi dữ liệu muốn được nhập vào bảng tính hiện hành.4. Khi đã chọn xong bảng tính, nhấp vào nút Mở, sau đó chọn trang tính bạn mong muốn xuất dữ liệu ra hoặc chọn phạm vi dữ liệu cụ thể.5. Nhấn vào nút OK và chọn một ô trên trang tính để gán dữ liệu vào.doc-import-data-to-worksheet-16. Bấm OK, dữ liệu bạn đã chọn sẽ được đưa vào bảng tính đang mở.Ghi chú. Lưu ý rằng bằng phương pháp này, dữ liệu nhập không tự động cập nhật theo sự thay đổi của dữ liệu gốc.

Trương Thành Tài

  [submission_id id-lien-he]

  0
   0
   Đơn hàng
   Đơn hàng trốngQuay lại Shop