Hướng dẫn áp dụng hàm Salvage để xác định giá trị còn lại của tài sản trên Excel

Trong bài viết này, tôi sẽ chỉ dẫn bạn cách thức sử dụng hàm Salvage trong Excel để tính toán giá trị còn lại của tài sản, dựa trên giá trị ban đầu, tỷ lệ khấu hao hàng năm và thời gian khấu hao. Lưu ý là giá trị còn lại của một năm sẽ được tính từ giá trị còn lại của năm liền kề trước đó.

Ta tiến hành tính giá trị còn lại cho tài sản bằng cách dùng hàm Salvage, theo cú pháp dưới đây:

Salvage = Cost*(1-Rate)^Life

Có các yếu tố sau:

 • Salvage: đại diện cho giá trị còn lại của tài sản sau khi hết thời kỳ hữu ích.
 • Cost: chỉ giá trị ban đầu của tài sản đó.
 • Life: đề cập đến số chu kỳ sử dụng hoặc thời gian hữu ích của tài sản.
 • Rate: phản ánh tỷ lệ khấu hao cho mỗi kỳ.

Chức năng của hàm: Được dùng để tính giá trị còn lại của tài sản dựa vào thông tin về giá trị ban đầu, tỷ lệ khấu hao cho từng kỳ và số chu kỳ sử dụng của tài sản.

Dẫn dụ:

Xác định giá trị còn lại của tài sản với thông số cụ thể sau:

Ở ô F2, ta nhập formula: =C2*(1-E2)^D2 → Ứng dụng công thức này, ta được kết quả về giá trị còn lại của tài sản. Kế tiếp, chép công thức này cho những dòng tiếp theo.

Xin chúc mừng bạn đã thực hiện thành công.

Trương Thành Tài

  [submission_id id-lien-he]

  0
   0
   Đơn hàng
   Đơn hàng trốngQuay lại Shop