Hồ sơ chi tiết hướng dẫn sử dụng hàm ISPMT để tính lãi khoản vay trên Excel

Chúng ta có thể đã nhận thức rằng việc phân tích một dự án tài chính, một khoản đầu tư hay vay trên Excel là khá hấp dẫn sau khi tham khảo bài viết “Hướng dẫn cách lập bảng tính lãi suất vay tiêu dùng theo dư nợ giảm dần trên Excel”. Câu hỏi đặt ra là liệu chúng ta có biết về các hàm tài chính đặc biệt của Excel dùng cho việc này không? Mời bạn khám phá hàm ISPMT cùng Siêu Marketing để làm sáng tỏ cách tính lãi cho vay qua Excel.

Khám phá ý nghĩa và cấu trúc của hàm ISPMT

Liên quan đến hàm ISPMT, ta có thể nhận ra từ “PMT” trong tên hàm, ngụ ý rằng hàm này nằm trong nhóm các hàm PMT, được sử dụng để xem xét việc trả nợ gốc và lãi.

Tham khảo: Hướng dẫn cách sử dụng chuỗi hàm PMT để phân tích việc trả nợ gốc và lãi trên Excel

Hàm ISPMT dùng để: Tính lãi cho một khoản đầu tư hoặc vay mượn dựa trên cơ chế dư nợ giảm dần.

Cấu trúc của hàm như dưới đây:

ISPMT(rate, per, nper, pv)

Các tham số bao gồm:

 • Rate chính là lãi suất vay hoặc đầu tư, cần được chuyển đổi đồng nhất theo từng kỳ hạn
 • Per đại diện cho kỳ hạn tính lãi, bắt đầu từ 0 chứ không phải 1
 • Nper là tổng số kỳ hạn của khoản vay hoặc đầu tư
 • PV là giá trị hiện tại của số tiền đầu tư hoặc số tiền vay ban đầu

Lưu ý khi thực hiện hàm ISPMT bao gồm:

 • Kết quả trả về từ hàm này sẽ là con số âm
 • Kỳ hạn trong Rate, Per, Nper cần được quản lý đồng nhất
 • Per cần tính từ 0

Ứng dụng hàm ISPMT để tính lãi vay trên Excel

Quay trở lại nội dung của bài viết “Hướng dẫn cách lập bảng tính lãi suất vay tiêu dùng theo dư nợ giảm dần trên Excel“, chúng ta sẽ thấy đây là ví dụ phù hợp để dùng hàm ISPMT cho cột Trả lãi mà không cần phụ thuộc vào cột Nợ đầu kỳ.

Tải bản mẫu đi kèm bài hướng dẫn này tại link: http://bit.ly/2N4p19Q

Ở cột H, chúng ta áp dụng hàm ISPMT để tính Trả lãi như sau:

 • Công thức ISPMT được nhập vào ô H14
 • Rate tương ứng với giá trị tại ô G5 (lãi suất được quy đổi theo tháng phù hợp với hình thức thanh toán là hàng tháng, tức là ô B4)
 • Per ứng với kỳ hạn mà dòng 14 đại diện, nhưng do kỳ hạn được tính từ 0, còn cột A lại bắt đầu từ 1, nên cần trừ đi 1 đơn vị
 • Nper tổng số kỳ đã áp dụng theo kỳ thanh toán hàng tháng là ô G3
 • PV là số tiền vay được ghi ở ô B2

Công thức sẽ là =ISPMT($G$5,A14-1,$G$3,$B$2)

Do hàm này trả kết quả âm, chúng ta có thể đổi thành số dương bằng cách nhân với -1

H14=ISPMT($G$5,A14-1,$G$3,$B$2)*(-1)

Khi kéo dài công thức từ H14 xuống các dòng bên dưới, ta sẽ có được kết quả tương tự như cách tính ở cột D, từ đó xác nhận tính chính xác của hàm.

Bạn có thể nhanh chóng tính được lãi vay thông qua việc sử dụng hàm ISPMT thay vì phải định rõ cột Nợ đầu kỳ.

File mẫu có thể tải tại link sau: http://bit.ly/2R4CNwu

Chúc bạn sử dụng thành công hàm ISPMT trong phân tích dự án tài chính của mình.

Xem thêm các hướng dẫn khác:

Giới thiệu hàm tài chính và cách sử dụng các hàm tài chính tổng quan trong Excel

Hướng dẫn sử dụng hàm PMT để tính số tiền thanh toán định kỳ cho khoản vay trên Excel

Hướng dẫn cách phân tích việc trả nợ gốc và lãi sử dụng chuỗi hàm PMT trên Excel

Trương Thành Tài

  [submission_id id-lien-he]

  0
   0
   Đơn hàng
   Đơn hàng trốngQuay lại Shop