Hàm COUNTBLANK, hướng dẫn sử dụng hàm countblank trong Excel

Hàm COUNTBLANK là hàm thường được dùng trong Excel để đếm số ô trống (rỗng) trong vùng chọn đã xác định trong bảng dữ liệu.

Cú pháp: =COUNTBLANK(range)

Trong đó:

 • Range : Bắt buộc. Phạm vi mà từ đó bạn muốn đếm các ô trống.

Ví dụ

1/ Dùng hàm COUNTBLANK để tìm số lượng học sinh chưa có điểm trong bảng dữ liệu.

 • Dùng công thức =COUNTBLANK(D5:D9) và thu được đáp án là 2 bạn.

2/ Đếm số sinh viên không đạt môn học này.

 • Dùng công thức =COUNTBLANK(D5:D14), thu được kết quả.

Trương Thành Tài

  [submission_id id-lien-he]

  0
   0
   Đơn hàng
   Đơn hàng trốngQuay lại Shop