Các chức năng của hàm số học và việc sử dụng chúng trong Excel

Dãy hàm số học gồm những hàm như ABS, INT, MOD, ROUND. Bạn đã nắm vững cách hoạt động của các hàm này chưa? Nếu chưa, mời bạn tham khảo bài viết dưới đây từ Siêu Marketing.

Ghi chú: Các số được dùng làm đối số trong hàm số học có thể là số cố định, giá trị số trong một ô, tên của ô, hoặc một phạm vi chứa số.

 • Hàm ABS: Dùng để tính giá trị tuyệt đối của một số nào đó.

 Cú pháp: ABS(Number)

Ví dụ: =ABS(-96) => sẽ trả về kết quả là: 96

 • Hàm INT: Lược bỏ phần thập phân, chỉ lấy phần nguyên của số.

Cú pháp: INT(Number)

Ví dụ: =INT(96.1) => kết quả trả về là: 96

 • Hàm MOD: Đưa ra số dư của phép chia giữa một số với một số nguyên khác.

Cú pháp: MOD(Number, Divisor)

Ví dụ: =MOD(9,2) => kết quả trả về là: 1

 • Hàm ROUND: Làm tròn số theo số chữ số thập phân cho trước, được chỉ định bởi Num_digits.

Cú pháp: ROUND(Number,Num_digits)

Ví dụ: =ROUND(9.6,0) => kết quả trả về là 9

Trương Thành Tài

  [submission_id id-lien-he]

  0
   0
   Đơn hàng
   Đơn hàng trốngQuay lại Shop